centrode کرمان شهردار اندازی شهرداری

centrode: کرمان شهردار اندازی شهرداری پارک بانوان کلنگ زنی کرمان آفتاب

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن تورم مواد خوراکی و آشامیدنی ، نرخ تورم به ۸.۲ درصد رسید

نرخ تورم در اسفندماه ۹۶ جهت کل کشور به ۸.۲ درصد، مناطق شهری به ۸.۱ درصد و مناطق روستایی به ۸.۸ درصد رسید و از رشد تورم در قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی حکایت دارد

زیاد کردن تورم مواد خوراکی و آشامیدنی ، نرخ تورم به ۸.۲ درصد رسید

نرخ تورم به ۸.۲ درصد رسید/ زیاد کردن تورم مواد خوراکی و آشامیدنی

عبارات مهم : خوراکی

نرخ تورم در اسفندماه ۹۶ جهت کل کشور به ۸.۲ درصد، مناطق شهری به ۸.۱ درصد و مناطق روستایی به ۸.۸ درصد رسید و از رشد تورم در قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی حکایت دارد.

به گزارش مهر، مرکز آمار کشور عزیزمان ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در اسفند ماه سال ١٣٩٦ را انتشار داده است که نشان می دهد درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ٨.١ درصد و مناطق روستایی ٨.٨ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه ١٣٩٦، جهت کل کشور و مناطق شهری ٠.١ واحد درصد و جهت مناطق روستایی ٠.٣ واحد درصد کم کردن یافته است.

زیاد کردن تورم مواد خوراکی و آشامیدنی ، نرخ تورم به ۸.۲ درصد رسید

١- شاخص کل (بر مبنای١٠٠=١٣٩٥) در اسفند ماه سال ١٣٩٦ جهت کل کشور و مناطق شهری عدد ۱۱۱.۴ و جهت مناطق روستایی عدد ١١١.٥ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل جهت کل کشور و مناطق شهری ٠.٢ درصد و جهت مناطق روستایی ٠.٤ درصد زیاد کردن نشان می دهد . زیاد کردن شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٧.٢ ، ٧.٣ و ٦.٢ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١.٠، ١.١، و ١.٢ واحد درصد کم کردن یافته هست. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهری ٨.١ درصد و مناطق روستایی ٨.٨ درصد است که نسبت به همین اطلاع در بهمن ماه ١٣٩٦، جهت کل کشور و مناطق شهری ٠.١ واحد درصد و جهت مناطق روستایی ٠.٣ واحد درصد کم کردن یافته است.

٢- شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ۱۱۵.۸ ، ١١٥.٩ و ١١٥.٣ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٠.٢، ٠.١ و ٠.٦ درصد زیاد کردن یافته هست. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور ٦.٥ درصد، مناطق شهری ٦.٧ درصد و مناطق روستایی ٥.٩ درصد زیاد کردن نشان می دهد. درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل جهت کل کشور ١٢.٢درصد، مناطق شهری١٢.٣ درصد و جهت مناطق روستایی ١١.٨ درصد هست. شاخص گروه «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١١٥.٧، ١١٥.٨ و ١١٥.٢ رسید که نسبت به ماه قبل جهت کل کشور عوض کردن نکرده ، مناطق شهری ٠.١ درصد کم کردن و جهت مناطق روستایی ٠.٣ درصد زیاد کردن نشان می دهد. شاخص گروه «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٦.١ ، ٦.٣ و ٥.٤ درصد زیاد کردن نشان می دهد. قیمت تورم دوازده ماهه این گروه جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ١٢.٤، ١٢.٥ و ١٢.٠ درصد است.

نرخ تورم در اسفندماه ۹۶ جهت کل کشور به ۸.۲ درصد، مناطق شهری به ۸.۱ درصد و مناطق روستایی به ۸.۸ درصد رسید و از رشد تورم در قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی حکایت دارد

٣- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در اسفند ماه ١٣٩٦ جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب به عدد ١٠٩,٨، ١٠٩.٩ و ١٠٩.٠ رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع جهت کل کشور و مناطق شهری ٠.٢ درصد و جهت مناطق روستایی ٠.٣ درصد زیاد کردن یافته هست. همچنین میزان زیاد کردن شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل جهت کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ٧.٤، ٧.٦ و ٦.٤ درصد بوده هست. قیمت تورم دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه، جهت کل کشور ٦.٨ درصد و مناطق شهری ٦.٧ درصد و جهت مناطق روستایی ٦.٩ درصد است.

واژه های کلیدی: خوراکی | خوراکی | اسفندماه | خوراکی ها | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog